Kvalitet i Ledelse.dk

Gå til indhold

Hoved menu

Lederkurser - 21 aktuelle emner

- Ydelser
 

Fra specialist til succesfuld personaleleder
I mange virksomheder og organisationer er der tradition for at forfremme de fagligst mest kompetente til ledere, selvom disse måske ikke har de rette lederkompetencer. Men ledelse er et fag og kan læres. Vi fokuserer på 15 personlige kompetencer som kan trænes og læres så specialisten bliver en god leder. Test af deltagerne vil ligeledes indgå her, hvor testværktøjet Kjerulgf Explorer er særlig egnet. Varighed 2 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Ledelse af medarbejdere, der er klogere end dig selv
I "gamle dage" var lederen traditionelt klogest og højst uddannet. International forskning viser, at dette nu er en legende. Men kunsten er at lede viden medarbejdere, der oftest ikke vil ledes. Primadonna ledelse er et andet ord for dette. Men der er en gangbar vej, der sikrer høj motivation og tilfredse medarbejdere og den rette ressourcefordeling under de nye vilkår.  Varighed 1-2 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Videndeling, der virker (på bundlinien)
Personaleomsætningen øges, og hver gang vi taber en medarbejder, taber vi også vores viden. Videnmedarbejdere er eksperter på hvert deres felt, og er forsigtige med at dele deres viden. Sådan skal det ikke være. Det koster dyrt på bundlinien. Lær at opbygge en kultur og nogle simple rutiner, der gør, at viden bliver og forankres i virksomheden og at den er nem at finde og dele.  Varighed  dag, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Selvledelse styrker motivation og fastholdelse
Den væsentligste årsag til et dygtig medarbejder forlader virksomheden er dårlig ledelse.
Selvledelse er svaret på en ledelsesstil, der motiverer videnmedarbejdere og stjernemed-arbejdere i øvrigt. Medarbejdere, der hele tiden skal kontrol-leres er alt for dyre at lede. Der er fire væsentlige forudsætninger for at selvledelse virker til gavn for både produktivitet og mearbejder-motivation. Lær dette her.  Varighed 1 dag, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Coaching som udviklingsværktøj i virksomheden
Coaching er et nyttigt dialogværktøj, der sikrer at ejerskabet og dermed engagementet forbliver hos medarbejderne. Man taler om den coachende leder som den optimale demokratiske lederstil pt. Lær at beherske metoden på en dag gennem både teori og øvelser, og modtag både spørgeguide og spørgsmålstyper til at støtte træningen bagefter. Varighed 1 dag, tilpasswtr målgruppen.
Rygtestyring som ledelsesværktøj
Rygter er en del af kulturen, de har magt og breder sig hurtigt som intern kommunikation, og i mange organisationer føler man, at rygterne ind i mellem tager overhånd, især i nedgangstider – men rygter kan "tæmmes". Kunsten er at gøre lederne i stand til at håndtere rygtedannelsen i organisationen, samt benytte rygterne i egen informations- og videnopbygning. Varighed 1 dag, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Personlig udvikling med MBTI (Myers Briggs) / JTI - for nye ledere eller dem på vej (talenterne)
Hvor bevæger du dig hen karrieremæssigt, og hvor ligger din præferencer? Skal du være leder, sælger eller specialist? Er du udviklingsorienteret, "vedligeholder", loyal, kyniker og/eller teamorienteret? Få øget selvindsigt og værktøjer til udvikling og karriere/jobvalg. Varighed 1-2 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Humor Management
Er glasset halvtomt eller? Er det barrierer eller udfordringer der venter? Humor er en ny vigtig faktor i ledelse. Ledelse smitter til medarbejderne og giver begejstring og optimisme. Humor hos lederne kan testes og måles. Lær hvordan du bruger humor som motivationsværktøj og til at skabe en god virksomhedskultur. Varighed 1 dag, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Forandringer og ledelse deraf er en konstant udfordring…
En forandring, alle er vindere. Hvordan implementeres forandringer hurtigst og mest effektivt, uden at der opstår unødig utryghed eller tvivl blandt medarbejderne? Begrebet positive forandringer introduceres. Deruden drøftes metoder til konfliktløsning, hvis forandringsprocessen fører til konflikter, som lederen må tackle. Varighed 1-2 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Lyst til ledelse?
Hvad indebær lederjobbet? hvordan gribes det an, så du får succes? Hvordan prioriteres opgaverne? Er det i det hele taget noget for mig? Hvad skal man gøre, for at hjælpe en ny leder positivt på vej og et godt kompetencemæssigt udgangspunkt både i relation til personaleledelse og øvrig forretningen? Og er du stærk nok til også at håndtere de upopulære lederjob funktioner. Få svaret her. Varighed 2 dage, skræddersyet målgruppen.
Mellemlederen i et krydsfelt, det evige paradox
En lus mellem to negle. Krydspres for oven og fra neden. Stressmagnet eller? Hvad indebærer mellemlederrollen, og hvordan tackles den, hvis ansvar er større kompetencen eller man sidder langt fra hovedsædet. Hvad er en god mellemleder, både for egne medarbejdere og for direktionen, og hvad betyder det, når kravene skærpes og stillingsindholdet hele tiden ændrer sig? Varighed 1-2 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Personaleudviklingssamtaler der forpligter og virker på resultaterne
Vi taler om MUS, TUS og LUS, den vanskelige eller den svære samtale, disciplinærsamtalen, den støttende/ opmuntrende samtale, coaching af medarbejdere samt den effektive sidemands-oplæring / mentoring. Disse samtaler skal være til nytte for begge parter og som noget nyt også aktivt bidrage til strategi-implementeringen, så målene nås. Varighed 1 dag, skræddersyet efter jeres  behov. Efterfølgende kan vi bistå med formulering af interne politikker og koncepter.
Interne leder/chefkontrakter
Hvordan gøres det simplest og bedst i praksis, så alle fra direktion til sekretær styrer i retning af de samme overordnede mål? Noget for lederen og noget for lederens chef. Det er her der skal prioriteres , så jobberigelsen og dermed motivationen topper, det skal både være ambitiøst, sjovt og spændende at lede. Varighed 1 dag, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Ledelse af politisk ledede organisationer
Mange organisationer og store private virksomheder ledes mere og mere ens. Det drejer det sig om at betjene koncern-ledelsen og bestyrelsen, og på sigt bliver flere og flere ledere involveret i dette arbejde. Den gode politikerbetjening og effektiv ledelse af serviceorganisationer er centrale spørgsmål her. Men der nogle vigtige spilleregler, der skal beherskes for at det lykkes. Lad os sætte fokus her. Varighed 1-2 dage, skræddersyet specifikt.
Kommunikation og medier – kunsten at navigere problemfrit
Kommunikation opfattes af mange som en vanskelig udfordring, man oftest ikke er herre over. Der er mange instrumenter, herunder personlig kontakt, net, mails, brochurer, pressemeddelelser, artikler og interviews. Hvordan undgår man at blive misforstået og hængt ud i medierne? Hvad virker bedst og hvordan bliver man bedst forstået og får sine budskaber klarest igennem? Varighed 1-2 dage, alt efter jeres  behov for træning og medievalg.
Fremtiden, udfordringerne og væksten
Det effektive strategiarbejde, sat i system ved brug af et af de gængse værktøjer, fx Stategisk ABCD, Business Exelence eller The Balanced Scorecard. Hvordan laver man strategiplaner der giver positiv forandring, der også slår igennem på bundlinien? Der er ingen grund til at lade dyre konsulenter stå for strategiarbejdet, bliv i stedet klædt på til at gøre det bedst selv. Varighed 2 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Fastholdelse af de bedste medarbejdere
Hvordan lønsystemer og incitamentsystemer strategisk kommer til at styrke såvel målopfyldelsen som rekruttering og fastholdelse. God ledelse og spændende jobindhold virker lige så effektivt som penge. Man hvordan fastholder og motiverer man de dygtigste medarbejdere på andre måder. Det er der en række effektive metoder til. Varighed 1 dag, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Værdiledelse – fuld implementering
Værdiledelse er en god ting, men hvordan bliver den fuldt implementeret i alle led, centralt og lokalt? Finansministeriet anbe-faler værdiledelse. Men erfaringerne er blandede. Initiativet kommer oftest fra ledelsen og de gode intentioner mangler ikke, men arbejdet er langt fra tilendebragt. Værdiledelsen skal for at virke indarbejdes i kultur, sagsgange, opgaveløsningsrutiner, service og samarbejde. Varighed 2 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Forhandlingsteknik – avancerede tips og tricks
Når aftalen skal i hus og resultaterne nås også i vanskelige situationer, hvor forhandlingerne går i hårdknude eller modparten ikke spiller aktivt med.
De fleste ledere kan håndtere almindelige forhandlingssituationer. Men der er også vanskelige forhold, fx internationalt, uden modpartens motivation, arbejdskonflikter, prisforhandling, sager med mange ukendte/paradokser eller forhandling under stort tidspres. Her er der behov for at mestre avanceret forhandling, som er i fokus her. Varighed 2 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Projektledelse der virkelig virker!
Når man på skift og i kortere perioder skal lede uden formel lederkompetence i en politisk styret organisation, og sikre de gode resultater i et team. Vi vil lære projektlederen at mestre den skiftende rolle og lederansvaret for et team uden formel lederkompetence under vanskelige vilkår, herunder i en politisk styret organisation, under tidspres og med omverdenens forventninger om gode resultater. Varighed 2-6 dage, skræddersyet efter jeres vilkår og behov.
Kulturpolitik og -udvikling i virksomheden
Kultur er meget andet end etik og Muhammed-krise. Virksomheder har alle en kultur, som er historisk betinget og primært præget af fortidens topledere. Hør om den danske kuturpolitik gennem 100 år, hvem der har styret den og hvad dette har ført med sig på godt og ondt. Kulturen er en del af vort internationale renomé og har betydning for befolkningens tilfredshed og trivsel. Et foredrag til dyb refleksion med mange pointer, du ikke har tænkt over før. Tanken er efterfølgende at transformere resultaterne til egen virksomhed, så kultur bliver et ledelsesstyret værktøj. Et eksperimentelt træningsforløb. Varighed 1 dag.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu